Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de site "derco-immo.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat de Derco Immo-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site
Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Derco Immo-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De Product Website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de Derco Immo-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de DERCO Immo-site is de Belgische wetgeving van toepassing. Eventuele geschillen worden - met uitsluitend het Nederlands als voertaal - voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. 
 Het schriftelijk akkoord van de eigenaar (verkoper of verhuurder) is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Een voorstel of bod per mail tot aankoop of huur van de op de site gepubliceerde
 panden wordt in geen enkel geval aanvaard : enkel een door de kandidaat-koper of kandidaat-huurder ondertekend document wordt aan de eigenaar overgemaakt. 
 Het is dan aan de eigenaar om te beslissen welk gevolg hij hieraan geeft.
 
 “DERCO Immo” is geen vennootschap, maar een handelsbenaming gebruikt door Christiaan De Ronne, Bergenstraat 72 te 3053 Haasrode met ondernemingsnummer BE 0838.491.853, erkend lid BIV onder nr 202.930.